POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA

KWIECISZEWA

Kraj: POLSKA

Województwo: KUJAWSKO-POMORSKIE

Powiat: MOGILEŃSKI

Gmina: MOGILNO

Sołectwo: KWIECISZEWO

Obszar Kwieciszewa leży na pograniczu Pojezierza Gnieźnieńskiego w południowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Kwieciszewo położone jest 8 km na południowy-wschód od Mogilna i należy do największych miejscowości tej gminy. Położone jest w widłach rzeki Noteci Małej (zachodniej) i Panny. Historycznie obszar ten stanowi pogranicze Kujaw i Wielkopolski.

Ukształtowanie terenu oraz jego rzeźba związane są z ostatnim zlodowaceniem bałtyckim. Lądolód pozostawił obszar prawie płaski, są to równiny morenowe płaskie i występują na wschód i południowy wschód od Kwieciszewa. Na wschód od miejscowości rozciągają się piaszczyste sandry, porośnięte zwartym kompleksem leśnym, sama miejscowość znajduje się w nizinie utworzonej przez koryto rzeki Noteci zachodniej. Flora i fauna sołectwa Kwieciszewo jest dość bogata. występuje tu ponad 70 zbiorowisk roślinnych, w których przeważają zbiorowiska błotne, zaroślowe, leśne oraz wodne i łąkowe. Na terenie tym znajdują się rośliny iglaste z przewagą sosen. Rozmieszczone są one na najsłabszych glebach bielicowych. Można też tu znaleźć dęby i brzozy. Roślinność łąkowa, bagienna i torfowiskowa reprezentowana jest w postaci rdestu, grzybienia białego, moczarki kanadyjskiej i wywłocznika kłosowego. Gady reprezentowane, są głównie przez żmije zygzakowate i zaskrońce, jaszczurki zwinki i jaszczurki zielone oraz padalce. Spośród ptaków występują wszystkie gatunki dzięciołów i jastrzębi, kukułki, dzikie kaczki, bażanty, kuropatwy, czaple siwe, perkozy, rybitwy, myszołowy i sowy. Z ssaków występujących na terenach sołectwa można wymienić: zające, dzikie króliki, dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, jenoty i kuny.

 

Dzikie kaczki

Przeważają wiatry zachodnie i południowo zachodnie, klimat jest przejściowy pomiędzy oceanicznym Europy zachodniej, a kontynentalnym Europy wschodniej, ze średnią roczną temperaturą +5,5°C i średnią roczną sumą opadów w granicach 530 mm. Okres wegetacyjny trwa tu ok. 215 dni. Gleby otaczające Kwieciszewo cechuje różnorodność oraz mozaikowatość rozmieszczenia. Dominują  gleby brunatne i  gleby bielicowe.  Przeważają gleby III i IV klasy bonitacji, jednak spotykane są i gleby I i II klasy bonitacji, jako dobre i średnie zostało ocenionych 85% gleb, z czego ok. 70% stanowią grunty orne a 6% użytki rolne. Przez Kwieciszewo przepływa 4 km odcinek  rzeki Noteci Zachodniej, która jest lewym dopływem Noteci Właściwej, długości 47 km.  Swoje źródło ma ona w jeziorze Przebacz i płynie przez województwa Pomorsko-Kujawskie, Wielkopolskie i Lubuskie, kończąc swój bieg w rzece Warcie koło miejscowości Santok. Długość jej wynosi 388,5km, a powierzchnia dorzecza wynosi ok. 17 tys. km. Przepływa przez kilka dużych jezior takich jak : Brdowskie, Gopło, Pakoskie, połączona jest systemem kanałów umożliwiającym dotarcie z Warty do Brdy, Wisły itd. Mimo, że Noteć jest typową rzeką nizinną, jej krajobraz jest zróżnicowany bowiem płynie często pośród wielu porośniętych lasami wzgórz. Nad jej brzegami powstało kilka miejscowości, które charakteryzują się dużą malowniczością i stanowią dopełnienie ciekawego krajobrazu (Drezdenko, Czarnków, Ujście, Nakło). Ciekawym urozmaiceniem jest również ukształtowanie samych brzegów rzeki. Znajdziemy tu proste odcinki przypominające swym wyglądem kanały, ostre zakola o ostrzejszym nurcie z wieloma wpadającymi do niej rzeczkami o charakterze niemal górskim (np. Gwda), oraz ciekawe rozlewiska porośnięte szuwarami.

Przyroda Kwieciszewa