Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie

Działalność  jednostka w Kwieciszewie rozpoczyna  w 1924 roku, w tym roku została powołana Ochotnicza Straż Pożarna. Rok 1924 jest rokiem przełomowym między Strażą przymusową a powstaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jej założycielem był ówczesny sołtys Radomski Józef a naczelnikiem Badyna Michał. W tym czasie jednostka liczyła jedenastu członków, posiadała także ręczną sikawkę pochodzącą z roku 1863.  W trzy lata później jednostka OSP w Kwieciszewie zorganizowała Ochotniczą Straż Pożarną w sąsiedniej wsi Goryszewo. Do roku 1939 jednostka  brała udział w zawodach rejonowych i powiatowych. Nagrody i dyplomy otrzymane za działalność zostały zniszczone podczas działań wojennych. Jedynym dokumentem, który udało się uratować i przechować druhowi Nadolnemu Janowi jest jego świadectwo ukończenia kursu z roku 1929 jako podnaczelnika OSP.

Przypomnienie tragicznych wydarzeń jakie wydarzyły się 10 maja 1931 roku w Goryszewie

 

A oto nazwiska pierwszych ochotników ówczesnej jednostki:

 

 

Badyna Michał      -  Naczelnik

Nadolny Jan -    z-ca Naczlnika

Radomski Alfons   -  Sekretarz

Warda Wojciech   -  Skarbnik

 

Jako członkowie:

 

Gajewicz Sylwester

Szamański Roman

Bobrowski Wiktor

Kaptur Franciszek

Nowacki Walery

Tupalski Ignacy

Tupalski Leon

Bobrowski Władysław

Kwiatkowski Tadeusz

Joszcz Wincenty

Rosiński Mieczysław

Dworek Jan

 

 

Druh naczelnik

Michał Badyna

 

Druh

Jan Nadolny

 

Druh

Alfons Radomski

 

Zdjęcie członków OSP w Kwieciszewie do 1939 roku

Po wyzwoleniu Kwieciszewa w roku 1945 w miesiącu październiku została reaktywowana Ochotnicza Straż Pożarna w Kwieciszewie. Na zebraniu w tutejszej Sali gromadzkiej stawili się byli członkowie przedwojennej jednostki OSP jak i nowi druhowie. Skompletowano tymczasowy zarząd, który został zarejestrowany u Władz Powiatowych. Wydelegowany przedstawiciel władz powiatowych zapoznał druhów z obowiązującymi przepisami.  

  W miesiącu lutym 1946 na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowy Zarząd OSP  w następującym składzie :

 

   Gajewicz Sylwester – Komendant       

Radomski Alfons    -   Sekretarz

Nowacki Walery      -   Skarbnik

Badyna Marian      - Naczelnik

 

 

Druh

Sylwester Gajewicz

Czynnych druhów jednostka w Kwieciszewie liczyła w tym czasie piętnastu. Do roku 1950 posługiwano się ręczną sikawką, w tym roku otrzymała jednostka motopompę „LEOPOLDIE”-200 a ręczna syrena została zakupiona we własnym zakresie.

W 1956 druhowie z Kwieciszewa założyli Ochotniczą Straż Pożarną w sąsiedniej wiosce Bielice.

Przy pomocy Władz Powiatowych, Władz Gromadzkich jak i mieszkańców Kwieciszewa druhowie naszej jednostki wybudowali w 1957 roku remizę, która została częściowo oparkaniona. Na wyróżnienie za duży wkład pracy przy budowie remizy zasłużyli: druhowie Bobrowisk Władysław i Kozłowski Tadeusz.

 

Poświęcenia remizy dokonał 

ks. Czesław Dzikowski

W roku 1964 przydzielono jednostce OSP w Kwieciszewie plac ćwiczeń przy remizie, który został uporządkowany i uzupełniono oparkanianie. Materiały na ten cel otrzymano z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gębicach a prace fizyczne wykonali druhowie z Kwieciszewa.

Zmiana Zarządu nastąpiła w roku 1965 , jej skład:

Kołacki Stanisław – Naczelnik

Bobrowski Władysław – Prezes

Narożniak Kazimierz – Sekretarz

Stawski Władysław   -  Skarbnik

Na zebraniu nowo wybranego Zarządu została pojęta uchwała w sprawie zakupu syreny elektrycznej, odpowiedzialnym za zakup sprzętu został Naczelnik. Po staraniach u władz powiatowych syrena została przydzielona. Przy pracach monterskich tej syreny jak i suszarni węży wyróżnili się druhowie: Naczelnik, Prezes, Kozłowski Tadeusz i Bobrowski Wiktor. Za sumienna pracę społeczną i wzorową postawę strażaka ochotnika Zarząd Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie przydzielił jednostce OSP w Kwieciszewie motopompę „POLONIE” M-800 za którą zapłaciła Gromadzka Rada Narodowa w Gębicach. 

42-rocznica istnienia  jednostki OSP w Kwieciszewie zbiega się z rocznicą 1000-lecia Państwa Polskiego. Członkowie OSP podjęli w związku z tą rocznicą długoterminowe zobowiązania dla uczczenia 1000-lecia Państwa Polskiego, jak: podnosić szkolenie bojowe, przeszkalać nowe kadry w dziedzinie pożarnictwa, otoczyć większą opieką obecną drużynę żeńską, pomagać w uzyskaniu świadectw ukończenia kursu II stopnia. Doceniając pracę i trud druhów z OSP, ludność Kwieciszewa ofiarowała jednostce sztandar. Uroczyste przekazanie sztandaru nastąpiło w 1966 roku. Podczas tej uroczystości zostali wyróżnieni odznaczeniami i dyplomami druhowie szczególnie sumiennie i z ogromnym zaangażowaniem włączający się w pracę na rzecz jednostki i wypełniający służbę strażaka.

Zarząd OSP wyróżnił:

Druha- Nadolnego Jana, Szamańskiego Romana, Badynę Mariana, Joszcz Henryka, Zawiasińskiego Konrada, Urbańskiego Stefana, Pawlaka Stefana, Łganowskiego Bernarda, Nadolnego Michała, Kwiatkowskiego Tadeusza, Narożnika Walentego, Poturalskiego Aleksandra, Chudańskiego Edmunda, Nadolnego Andrzeja, Szymańskiego Kazimierza oraz drużynę żeńską za zajęcie I miejsca w Zawodach Powiatowych w Mogilnie.

W roku 1970 powrócił na stanowisko prezesa Kozłowski Tadeusz a sekretarzem został druh Narożniak Kazimierz.

W 1973 roku nasza jednostka otrzymała wóz bojowy i przeszła na jednostkę typu S. W związku z tym należało powiększyć remizę co zostało w krótkim czasie wykonane w czynie społecznym. Na wyróżnienie zasługuje druh Erwin Schulz, który załatwia sprawę przydziału samochodu do jednostki.

 

Wóz bojowy Star

W 1973 roku została utworzona również młodzieżowa drużyna przy Szkole Podstawowej w Kwieciszewie, współtwórcą drużyny był dyrektor szkoły p. Jerzy Lange. Plac ćwiczeń został podwyższony i częściowo wyłożony darniną oraz zadrzewiony. W tym czasie jednostka liczyła 42 członków.

W roku 1974 powołano nowy Zarząd w którego skład weszli:

Schulz Erwin – Prezes

Nadolny Andrzej  - Naczelnik

Mądry Kazimierz – p. Naczelnik

Klimacki Ludwik – Sekretarz

Sobczak Henryk – Skarbnik

Wojciechowski Andrzej – Gospodarz Sali.

 

W 1977 roku nasza jednostka otrzymała nowy wóz bojowy „Żuk” A 0 15, oraz nową

 motopompę PO5E. 

 

Na zdjęciu widoczna remiza, wóz bojowy ,,Żuk" A o 15  oraz druhowie z OSP w Kwieciszewie podczas obchodów dnia strażaka.

1 czerwca 1978 roku Parafię Kwieciszewo nawiedza obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.

W tych uroczystościach czynny udział

wzięły jednostki

OSP Kwieciszewo i Goryszewo.

 

W 1978 roku nastąpiła również zmiana w zarządzie – naczelnikiem jednostki zostaje Szymański Kazimierz.  W 1979 roku w czynie społecznym druhów dokonano przeniesienia i wymiany syreny alarmowej elektrycznej oraz częściowo wymieniono instalację elektryczną. Istniejąca drużyna młodzieżowa przy Szkole Podstawowej została wyposażona w mundury wyjściowe dla dziewcząt i chłopców, które zostały zakupione przez PGR Szczeglin Zakład rolny w Kwieciszewie. Opiekunem drużyny został nauczyciel tutejszej szkoły pan B. Gałązewski. W roku 1980 Urząd Miasta i Gminy przekazał  jednostce OSP w Kwieciszewie pod opiekę salę wiejską. Druhowie z jednostki  na rzecz Sali wykonali następujące prace: został pokryty dach eternitem oraz założono instalację ściekową. Przy pomocy Wojewódzkiego Związku OSP w 1981 r.  jednostka OSP zakupiła sprzęt nagłośnieniowy, który wykorzystywany był podczas organizowanych imprez kulturalnych w środowisku. W tym samym roku dokonano modernizacji remizy, która wzbogaciła się o jedno pomieszczenie stanowiska bojowego oraz pokryty został dach na remizie –dachówkę wymieniono na eternit, założono również instalację ściekową. Słowa uznanie za ofiarną pracę należą się druhom Kozłowskiemu Tadeuszowi i Bobrowskiemu Zenonowi.  W roku 1983 jednostka przejęła pomieszczenie po byłym sklepie, które pierwotnie należało do Sali. Poprzez wstawienie nowych drzwi uzyskano jedno większe pomieszczenie. W tym samym roku w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy oraz Wydziałem Oświaty uzyskano dodatkowy teren przyległy do remizy, na którym wykonano dodatkowy wjazd na zaplecze remizy. Zostały również zakupione dwa piece akumulacyjne, które ogrzewały pomieszczenia stanowiska bojowego. W tym czasie jednostka liczyła 42 członków czynnych oraz 10 członków wspierających.

Jednostka zawsze brała czynny udział w akcjach bojowo-gaśniczych i prewencyjnych oraz w zawodach i ćwiczeniach szkoleniowo-bojowych. Drużyna młodzieżowa brała udział w konkursach miejsko-gminnych i wojewódzkich. Na eliminacjach wojewódzkich zdobyła I i II miejsce.

Druhowie z OSP KWIECISZEWO

      podczas    zawodów

        pożarniczo-gaśniczych      

 

Do najbardziej aktywnych druhów w akcjach gaśniczo-pożarniczych zaliczają się: Bobrowisk Bogdan, Bobrowski Zenon, Bobrowski Franciszek, Bobrowski Jan, Wierzbiński Marek, Korytowski Władysław, Zawiasiński Karol, Zawiasiński Henryk, Michałem Jan, Wojciechowski Andrzej, Fela Marian, Mądry Kazimierz, Schulz Erwin, Widomski Władysław. Do najbardziej aktywnych druhów organizujących imprezy kulturalno- oświatowe należą: Bobrowski Jan, Badyna Michał, Wierzbiński Marek, Schulz Erwin.

Na ten czas zarząd stanowili:

Schulz Erwin  -prezes

Wierzbiński Marek  - wiceprezes

Mądry Kazimierz  - naczelnik

Korytowski Władysław  - pod naczelnik

Bobrowski Jan  - sekretarz

Bobrowski Bogdan  - gospodarz

Zawiasiński Konrad  - skarbnik

oraz w Komisji Rewizyjnej:

Sobczak Henryk – przewodniczący

Kowalski Gabriel

                                     Kozłowski Tadeusz }  członkowie

W latach 1989 – 1993 zostały przeprowadzone remonty –pomieszczeń po sklepowych i sali wiejskiej- wymieniono okna na sali, drzwi wejściowe, wymalowano całość pomieszczeń. Materiały przekazane były przez Urząd Miasta i Gminy natomiast prace wykonali strażacy. W roku 1997 strażacy wykazali się dużą sprawnością bojową i techniczną podczas groźnego pożaru u pana Sroki, zagrożenie dla całej wsi wynikało z lokalizacji zabudowań gospodarczych w jej centrum. Mimo groźnego i niebezpiecznego pożaru straty były minimalne, przyczynili się do tego wszyscy strażacy i mieszkańcy wspólnie stanęli do walki z zagrożeniem.

Szczególnym rokiem dla jednostki OSP był rok 1999, przypadała wtedy 75 rocznica powstania jednostki OSP w Kwieciszewie. Z tej okazji odnowiono całość remizy i Sali wiejskiej. Na uroczystość obchodów 75-lecia powstania jednostki zaproszono przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, Radę Sołecką, druhów z innych zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Uroczystości uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kwieciszewie. Było wiele przemówień i podziękowań, wspólny przemarsz ulicami wsi oraz spotkania przy smacznej grochówce.  

 

   Uroczysta Msza święta 

Odznaczenie sztandaru jednostki złotym medalem za zasługi  dla  pożarnictwa

 

Za sumienną pracę tworzenia drużyny młodzieżowych słowa podziękowania skierowane zostały do byłego dyrektora Szkoły Podstawowej p. Jerzego Lange.

Za aktywny udział w akcjach gaśniczych wyróżnienie otrzymali druhowie:

Bogdan Bobrowski i Władysław Korytowski.

 

Wróżnienie

Za aktywny udział w 

 akcjach gaśniczych

odbierają z rąk

druha w-ce prezesa

Andrzeja Nadolnego

druh Bogdan Bobrowski 

(z lewej)

i

druh Władysław Korytowski

(z prawej)

 

 

 

W działalności Prewencyjnej i organizacyjnej wyróżniono druhów: Andrzeja Nadolnego, Erwina Schulz, Marka Wierzbińskiego. Wyróżniono druhów, którzy brali udział w zawodach gminnych gminnych i rejonowych zajmując tam wysokie lokaty. Należeli do nich: Marek Langner, Dariusz Mądry, Maciej Schulz, Piotr Szczepankiewicz, Krzysztof Banasik i dowodzący nimi naczelnik Kazimierz Mądry. Podczas odbywających się uroczystości rocznicowych druh Jan Langner w imieniu całej braci strażackiej OSP w Kwieciszewie podziękował władzom wojewódzkim, powiatowym, gminnym, Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Mogilnie, Radzie Sołeckiej naszej wsi, dyrekcji szkoły i przedszkola oraz społeczności Kwieciszewa za pomoc w realizacji dotychczasowych zadań.

 

  Uroczysty przemarsz druhów ulicami Kwieciszewa        

Występy dzieci ze Szkoły Podstawowej i  Przedszkola w  Kwieciszewie   

            

W tym czasie jednostka liczyła 48 członków służby czynnej i dwie drużyny młodzieżowe 12-15 i 16-18.

 

Zarząd przedstawiał się następująco:

Schulz Erwin – prezes
Nadolny Andrzej – wiceprezes
Mądry Kazimierz – naczelnik
Korytowski Władysław – podnaczelnik
Langner Jan – sekretarz
Zawiasiński Karol – skarbnik
Komisja Rewizyjna:
Szymański Kazimierz – przewodniczący
                 Michałek Jan} członkowie

Myszakowski Józef

 

 

  Druh

Mądry Kazimierz

W tym okresie jednostka została wyposażona w następujący sprzęt: pompe pływająca, najnowsze hełmy bojowe, gumowe buty żaroodporne, ubrania bojowe moro, zmodernizowano łączność między jednostką a Komendą Powiatową Straży Pożarnej. Ze względu na stan zdrowia 8. 02. 2003 roku prezes E. Schulz złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nowym prezesem został druh Paweł Michałek. W roku 2003 dokonali wiele prac strażacy na Sali wiejskiej- założona została posadzka, dokonano tego przy współpracy finansowej z UM i G w Mogilnie. W następnym roku wykorzystując drugie pomieszczenia po sklepie urządzono kuchnię z prawdziwego zdarzenia, a po starej kuchni pomieszczenie wykorzystano na urządzenie pomieszczeń sanitarnych. Do wykonania tych remontów materiały finansował Urząd Miasta Gminy Mogilno. Wyposażenie kuchni udało się skompletować dzięki całej społeczności Kwieciszewa oczywiście nie bez znacznego udziału strażaków. Dzięki tak odremontowanej Sali wszystkie organizowane tam imprezy zyskały przyjemniejszą oprawę. W listopadzie 2004roku w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Mogilna nasza jednostka otrzymała kwotę 45.000zł na zakup wozu bojowego nowszej generacji. Dnia 18.12.2004 roku wóz bojowy został fizycznie zakupiony, a oficjalne przekazanie naszej jednostce nastąpiło 18.01.2005 roku. Uroczystego przekazania dokonał Burmistrz J. Kraśny na ręce naczelnika jednostki druha J. Heliasza. W tym samym dniu odbyło się Uroczyste Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące 80-letnią działalność naszej jednostki. Nowy wóz wzbudzał ciekawość szczególnie dzieci, które miały możliwość obejrzenia wozu bojowego i zapoznanie się z jego możliwościami podczas spotkań ze strażakami.

 

Przekazanie 

wozu bojowego

(po lewej)    

wóż bojowy

MAGIRUS

(po prawej)

Po rezygnacji z funkcji prezesa druha Pawła Michała na zebraniu Walnym Nadzwyczajnym w dniu 28.06.2005 roku ponownie do końca kadencji prezesurę przyjął druh Erwin Schulz. Zarząd OSP w Kwieciszewie przedstawia się na ten czas następująco:

 

Erwin Schulz – prezes

Marian Fela – vice prezes

Karol Zawiasiński – skarbnik

Jan Langner – sekretarz

Jan Heliasz -  naczelnik

Komisja Rewizyjna:

Kazimierz Szymański

Józef Myszakowski

Jan Michałek

 

               

Druhowie: prezes Erwn Schulz

(z prawej)

i naczelnik Jan Heliasz

Od sześciu lat działa w naszej jednostce „komórka” do spraw sportu i rekreacji, która zorganizowała dla społeczności Kwieciszewa i okolic bale sylwestrowe, festyny z okazji Dnia Strażaka. Wszystkie imprezy przyczyniły się do integracji mieszkańców okolicznych wiosek, oraz popularyzacji wspólnego wypoczynku i dobrej zabawy.

 

 

   

 

 

85-lecie Powstania OSP Kwieciszewo - Fotogaleria